Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Iliasoff Art

Iliasoff Art
Thorsgade 12
8700 Horsens

TLF: +45 30276911
EMAIL: kontakt@iliasoff.dk
CVR: 40870512

Betaling
Iliasoff Art modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Mastercard.
Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes, med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Danmark – Kroner (DKK)
Iliasoff Art benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.
Iliasoff Art’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering
Varer sendes på onsdage og lørdage. Leveringstiden for din ordre via GLS eller Post Nord er på 1-3 hverdage fra den først kommende onsdag eller lørdag. For fragt af malerier på lærred eller MDF plader er leveringstiden på 4-7 dage fra samme leveringsdage.

Leverings område: Iliasoff Art leverer til hele verden.
Iliasoff Art afsender varer med følgende: GLS – Privat, PostNord – privat og evt. anden fragtmand.
Fragt bliver beregnet ud fra vægt og/eller mål.
Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.
Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra Iliasoff Art og hjem til dig.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.
Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.
Ønske om fortrydelse skal meddeles Iliasoff Art senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.
Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail kontakt@iliasoff.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Varens stand ved returnering
Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må kigge på varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Iliasoff Art at vurdere varens stand.
Iliasoff Art gennemfører en tilbagebetaling via konto overførsel..
Iliasoff Art kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
Bemærk! Iliasoff Art modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i materiale og fabrikation.
Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Iliasoff Art i rimelig tid efter varens modtagelse.
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.
Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Det betyder, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Iliasoff Art dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang. Ved returnering kontaktes virksomheden:

Iliasoff Art
Thorsgade 12
8700 Horsens

TLF: +45 30276911
EMAIL: kontakt@iliasoff.dk
Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt pr. efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik
Iliasoff Art videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Oplysningerne er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med Iliasoff Art, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Iliasoff Art foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Iliasoff Art og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via www.iliasoff.dk, sker det ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Iliasoff Art har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige i Iliasoff Art er: Mette Martine Iliasoff.
Iliasoff Art opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos Iliasoff Art har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@iliasoff.dk.

Cookies
På www.iliasoff.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.iliasoff.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Iliasoff Art’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder
Ved klage skal vores e-mail adresse angives: kontakt@iliasoff.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Download formularen her…

Returner formularen sammen med det/de værk/værker der ønskes returneret til:

Iliasoff Art
Thorsgade 12
DK-8700 Horsens

Email: kontakt@iliasoff.dk
Tlf.: +45 30376911

Terms and Conditions for Iliasoff Art

Iliasoff Art
Thorsgade 12
8700 Horsens

PHONE: +45 30276911
EMAIL: kontakt@iliasoff.dk
CVR: 40870512

Payment
Iliasoff Art accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Mastercard.
Payment will only be deducted from your account when the item is shipped, unless otherwise agreed or stated on your order.
All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK)
Iliasoff Art uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.
Iliasoff Art’s own website also uses encryption with SSL protocol.

Delivery and Shipment
The delivery happens on Wednesdays and Saturdays. The shipment for your order will be held by GLS og Post Nord and takes 1-3 weekdays from the first coming Wednesday and Saturday. Shipment of bigger paintings on canvas or MDF wood takes approximately 4-7 days after Wednesdays and Saturdays.
Iliasoff Art uses GLS – Privat, PostNord – Privat.

Freight cost is calculated from the weight and length of the items.
You can choose to have your shipment sent with delivery to your home address or the nearest package shop.
You will receive a Track and Trace-numer upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

If you regret your purchase (Withdrawal)
Iliasoff Art offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.
The 14 day period starts on the day the order is delivered.
Any return costs you incure yourself.
The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail at kontakt@iliasoff.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned
You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods.
This means, that you have to look at the item in the same way as if you were shopping in a physical store.
If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to Iliasoff Art to evaluate the item’s condition.

Warranty
There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in material and fabrication.
Complaints regarding errors and defects must be reported to Iliasoff Art in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of 24 months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.
Iliasoff Art covers return costs to a reasonable extent.
When returning, please contact us at:

Iliasoff Art
Thorsgade 12
8700 Horsens

Phone: +45 30276911
Email: kontakt@iliasoff.dk

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy
We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.
In order for you to enter into an agreement with Iliasoff Art, we need the following information:

  • Name
  • Address
  • Phone number
  • Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.
The personal information is registered with Iliasoff Art, and stored for up to five years, after which the information is deleted.
When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.
The director and employees for Iliasoff Art have access to the information recorded about you.
The data manager in Iliasoff Art is: Mette Martine Iliasoff.
We do not store and transmit customer information encrypted.
As registered with Iliasoff Art, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact kontakt@iliasoff.dk.

Cookies
On www.iliasoff.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.
You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics
We use log statistics at www.iliasoff.dk,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.
The Log statistic is only used with the purpose to improve Iliasoff Art’s website.

Consumer Protection
Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/
In the event of a complaint, our e-mail address must be stated: kontakt@iliasoff.dk and the website on which you purchased the item.
A complaint about a product or service can be filed with the Center for Complaints, the House of Commons, Toldboden 2, 8800 Viborg.
You can appeal to the Center for Complaints through the Complaints Portal for the House of Commons.
For EU citizens outside the EU, complaints must be sent via the EU Commission’s online complaint platform.
ec.europa.eu

Withdrawal form
This form will only be completed and returned if the right of withdrawal is invoked.

Download form here…

Return form with the work/works you wish to return to:

Iliasoff Art
Thorsgade 12
DK-8700 Horsens

Email: kontakt@iliasoff.dk
Phone: +45 30376911